نویسنده = ������������ ������ ������������ ������ ��������
مدل ارتباطی ادراک از موفقیت تیم های ملی ورزشی ایران با انسجام اسلامی و هویت ملی

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401

بهنام نقی پور گیوی؛ امیرحسین منظمی؛ سید محسن اسلامی شهر بابکی