نویسنده = �������������� �������������� ����������������
تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی تحقیقات مدیریت ورزشی

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 595-611

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ ابوالفضل علیزاده گلریزی