نویسنده = ������������ �������� ��������������
ارائه مدل صفات اخلاقی در آیین جوانمردی ایران

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 643-664

محمد ابراهیم رزاقی؛ محمود گودرزی؛ مجید جلالی فرهانی