نویسنده = ������������������ ��������
بررسی تأثیر درس‌پژوهی بر انگیزۀ تدریس و خودکارامدی معلمان تربیت بدنی شهرستان پیرانشهر

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 151-168

چیمن مصطفی نژاد؛ عثمان سواره؛ فاروق خاکزاد؛ زینب اکبرزاده