نویسنده = ���������������� ������ ����������
ارزیابی کارایی 64 سالۀ کاروان ورزشی ج. ا. ایران در بازی‌های المپیک با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

دوره 7، شماره 5، آذر 1394، صفحه 687-700

سید محمود زنجیرچی؛ عبدالنبی خطیبی عقدا؛ محمد حسن پیمان فر