نویسنده = ���������� ������ ������������ ����������
التزام عملی مربیان ورزشی به مسئولیت‌های حقوقی از دیدگاه ورزشکاران

دوره 8، شماره 4، مهر 1395، صفحه 541-554

شاهین مصطفی پور انزلی؛ سید محمد کاشف