نویسنده = ������������ ���������� ��������������
طراحی الگوی مدیریت دانش و عملکرد و بررسی روابط آنها در فدراسیون‌های ورزشی ایران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 145-158

غلامرضا شعبانی بهار؛ یوسف باقری؛ حبیب هنری