نویسنده = ���������� ���������������� ��������
تاثیر مشارکت در بودجه بندی بر نگرش های شغلی و عملکرد مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 595-612

مجید رجبی؛ مهرزاد حمیدی؛ مجید جلالی فراهانی