نویسنده = ������������ ����������
مطالعه تطبیقی باشگاه های ورزشی ایران و کشورهای منتخب اروپایی

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401

وحید نظری؛ سید محمدحسین رضوی؛ مرتضی دوستی؛ فرزام فرزان


طراحی الگوی عوامل موثر بر کناره‌گیری بانوان از فعالیت‌های ورزشی با استفاده از تکنیک دیمتل

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 369-384

الهه حسینی؛ فرزام فرزان؛ سید رضا حسینی نیا


شناسایی عوامل مؤثر بر کناره‌گیری بانوان بالای 18 سال ایران از فعالیت‌های‌ ورزشی با رویکرد کیفی

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 739-759

الهه حسینی؛ فرزام فرزان؛ سید رضا حسینی نیا


بررسی نقش حمایت اجتماعی بر تعهد ورزشی بانوان به فعالیت‌های ورزشی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 137-148

الهه حسینی؛ فرزام فرزان