نویسنده = ������������ ������������ ������
بررسی رابطة فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 161-174

بیستون عزیزی؛ علی مهرابی کوشکی؛ مجید جلالی فراهانی