نویسنده = ���������� ������������ ����������
تعیین روایی و پایایی پرسشنامۀ جهت گیری اخلاقی در دانشجویان ورزشکار

دوره 8، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 407-420

ابوالفضل فراهانی؛ رامین ایرجی نقندر


تعیین مدل معادلات ساختاری مدیریت دانش با نوآوری سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی

دوره 7، شماره 3، مرداد 1394، صفحه 403-419

رامین ایرجی نقندر؛ فریده هادوی؛ فریدون تندنویس