نویسنده = ������������ ��������
بررسی موانع طراحی و ساخت اماکن ورزشی سبز از دیدگاه کارشناسان

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 35-56

سعید جعفری؛ مجید جلالی فراهانی؛ محمد خبیری


عوامل موثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران: عوامل فردی

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 434-415

احمدعلی آصفی؛ حسن اسدی؛ محمد خبیری