نویسنده = ������������ ��������
برازش معادله رگرسیونی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در سازمان های ورزشی منتخب کشور

دوره 5، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 47-65

مجتبی رئیسی؛ عماد حسینی؛ مهدی طالب پور؛ وحید نظری


اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران

دوره 4، شماره 15، اسفند 1391، صفحه 143-156

مطهره زمانی؛ عماد حسینی؛ هادی رجایی