نویسنده = زارعی محمود آبادی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بسط یک مدل ناپارامتریک برای ارزیابی عملکرد کشورهای شرکت کننده در بازی های المپیک

دوره 4، شماره 14، پاییز 1391، صفحه 177-196

محمد حسین طحاری مهرجردی؛ محمود زنجیرچی؛ حمید بابایی میبدی؛ محمد زارعی محمود آبادی