نویسنده = ������������ ������������ ��������
بسط یک مدل ناپارامتریک برای ارزیابی عملکرد کشورهای شرکت کننده در بازی های المپیک

دوره 4، شماره 14، آبان 1391، صفحه 177-196

محمد حسین طحاری مهرجردی؛ محمود زنجیرچی؛ حمید بابایی میبدی؛ محمد زارعی محمود آبادی