نویسنده = ������������������ ����������
رابطة بین ابعاد شش گانة نیک زیستی و خودکارامدی ورزشی در میان دانشجویان تربیت بدنی

دوره 4، شماره 12، فروردین 1391، صفحه 163-177

محمد کشتی دار؛ بهزاد بهزادنیا؛ محمد جهانگیری