نویسنده = ������������������ ��������
بررسی وضعیت کمی و کاربرد ابزارها و رشته‌های ورزشی در ایران باستان

دوره 3، شماره 11، دی 1390، صفحه 139-164

رحیم رمضانی نژآد؛ علیرضا نیکویی؛ حسن دانشمندی؛ آمنه بیداریان؛ بهرام بهرامی پور