نویسنده = ������ ���������������� ��������
تعیین سهم نسبی وفاداری به برند از تداعی برند در بین هواداران لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 3، شماره 9، تیر 1390

محمد سلطان حسینی؛ داود نصر اصفهانی؛ وجیهه جوانی؛ مهدی سلیمی