نویسنده = �������������� �������� ����������
رابطه بین عوامل روانشناختی توانمندسازی و کارآفرینی سازمانی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان خراسان رضوی

دوره 3، شماره 8، فروردین 1390

ابوالفضل فراهانی؛ قاسم عجم؛ نسرین عزیزیان کهن؛ سارا سراج


نقش سرفصل و محتوای دروس تربیت بدنی در کارآفرینی دانش‌آموختگان این رشته

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 203-223

محمود گودرزی؛ نسرین عزیزیان کهن؛ علی‌اکبر احمدی