نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی و رسانه ، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

4 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهر ری، ایران

10.22059/jsm.2023.364583.3193

چکیده

مقدمه: هدف از این تحقیق ارائه راهکارهای مؤثر جهت غلبه بر صخره شیشه ای مدیریت زنان در سازمان های ورزشی ایران بود.روش پژوهش: روش این تحقیق، اکتشافی کیفی می‌باشد. ابزارتحقیق از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با نخبگان و متخصصان ورزشی و مطالعات کتابخانه‌ای، اسناد و پژوهش های مرتبط انجام گرفته است .جامعه ونمونه اماری شامل:مدیران عالی وزارت ورزش وجوانان ،روسا واعضای فدراسیون ها، مدیران عالی کمیته ملی المپیک وپاراالمپیک وادارات ورزش وجوانان ،اعضای هیأت علمی دانشگاه ها ومدیران باشگاه ها می باشند. جهت نمونه گیری برای انجام مصاحبه های عمیق از روش نمونه گیری هدفمند وتکنیک نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. درمجموع 13 مصاحبه باخبرگان ومتخصصان انجام شد برای روایی ابزار پژوهش ،از ارزیابی لینکولن وگوبا که همان مقبولیت ،انتقال پذیری و تایید پذیری روش جمع اوری داده هاست استفاده شده است.یافته‌ها: نتایج تحقیق در این حوزه نشان می دهد وجود پدیده صخره شیشه ای موجب نا کار امدی زنان و کاهش بهره وری سازمانی می گردد، لذا اهتمام جدی در جهت رفع و غلبه بر این موانع می تواند راهگشای مسیر تحقق عدالت اجتماعی در سازمان های ورزشی باشد.نتایج: سازمان های ورزشی ایران به منظور استفاده از همه ی ظرفیت های خود،ازنتایج بدست امده در زمینه راهکارهای مناسب جهت برطرف کردن عوامل موثر بر صخره شیشه ای مدیریت زنان در سازمان های ورزشی ایران استفاده نمایند . نتایج این تحقیق را مبنای تصمیم گیری های خود قرار دهند تا بتوانند کارکردهای خود را ارتقاء دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Providing effective solutions to overcome the Glass Cliff of women's management in Iranian sports organizations

نویسندگان [English]

  • zahrz rafiee 1
  • Najaf Aghaei 2
  • zahra Hejbarnia 3
  • shahram alam 4

1 PhD student in Sport Management, Department of Physical Education, Shoushtar Branch ,Islamic Azad University, Shoushtar , Iran

2 Associated Professor of Sport management and Media, Department of Sport Management and Media, Faculty of Sport Sciences and Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor in Sport Management, Department of Physical Education, Shoushtar Branch ,Islamic Azad University, Shoushtar , Iran

4 Assistant Professor in Sport Management,, Department of Physical Education, Yadgar-e- Imam Khomeini (RAH),Shahre-Rey Branch , Islamic Azad University, Tehran , Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this research was to provide effective solutions to overcome the glass cliff of women's management in Iranian sports organizations.methods: The method of this research is qualitative exploratory. The research tool has been conducted through semi-structured interviews with elites and sports experts and library studies, related documents and researches. The population and statistical sample includes: senior managers of the Ministry of Sports and Youth, presidents and members of federations, senior managers of the National Olympic and Paralympic Committee and departments. Sports and youth are university faculty members and club managers. Purposeful sampling and snowball sampling technique were used for sampling to conduct in-depth interviews. A total of 13 interviews of informants and experts were conducted for the validity of the research tool, the Lincoln and Guba evaluation, which is the acceptability, transferability and verifiability of the data collection method, was used.Results:The results of the research in this area show that the existence of the glass cliff phenomenon causes the ineffectiveness of women and the reduction of organizational productivity, therefore, serious efforts to remove and overcome these obstacles can pave the way for the realization of social justice in the organization. be sports.Conclusion: In order to use all their capacities, Iran's sports organizations should use the results obtained in the field of appropriate solutions to eliminate the factors affecting the glass cliff of women's management in Iran's sports organizations. base their decisions on the results of this research so that they can improve their functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • women'
  • s management "
  • sports organizations "
  • glass ceiling "
  • "
  • Glass Cliff