نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی ، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

3 گروه مدیریت ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

10.22059/jsm.2023.352570.3073

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر درک کیفیت گردشگری بر رفتار مسئولانة زیست محیطی گردشگران ورزشی با نقش میانجی دلبستگی به مکان بود.روش پژوهش: این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری را کلیه گردشگران ورزشی در جنگل النگدره شهرستان گرگان در سال ۱۴۰۰ تشکیل دادند. تعداد جامعه آماری نامعلوم بود. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود. از مدلسازی معادلات ساختاری شامل تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها استفاده شد. نرم‌افزار‌های مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، AMOS23 و SPSS23 بود.یافته‌ها: نتایج نشان داد که درک کیفیت گردشگری بر رفتار مسئولانة زیست محیطی گردشگران ورزشی تأثیر معناداری دارد؛ درک کیفیت گردشگری بر دلبستگی به مکان گردشگران ورزشی تأثیر معناداری دارد؛ دلبستگی به مکان بر رفتار مسئولانة زیست محیطی گردشگران ورزشی تأثیر معناداری دارد و دلبستگی به مکان در تأثیر درک کیفیت گردشگری بر رفتار مسئولانة زیست محیطی گردشگران ورزشی نقش میانجی دارد.نتیجه‌گیری: به منظور تقویت رفتار مسئولانۀ گردشگران ورزشی و نیز افزایش دلبستگی به مکان، بهتر است که مدیریت جاذبه‌های گردشگری به طور کلی و مسئولین در پارک جنگلی الگندره به طور اخص در ارائه خدمات و بالا بردن سطح مطلوب کیفیت تلاش نمایند تا گردشگران ورزشی را به رفتار مسئولانۀ زیست محیطی تشویق کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Tourism Quality Perception on the Sport Tourists’ Environmentally Responsible Behaviour with the Mediating Role of Attachment to Place

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Valinezhad Khandan 1
  • Houriyeh Dehghanpouri 2
  • Hasan Bahrololoum 3

1 Department of Physical Education and Sport Sciences, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran

2 Assistant Professor and faculty member, Department of Physical Education and Sport Sciences,, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran

3 Department of Physical Education and Sport Sciences, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to investigate the effect of perception the quality of tourism on the environmentally responsible behavior of sports tourists with the mediating role of attachment to the place.Methods: This research is descriptive and correlational. The statistical population consisted of all sports tourists in the Alangdareh Forest Park of Gorgan in 2021. The data collection tool was a questionnaire. Structural equation modeling including confirmatory factor analysis and path analysis were used to analyze the data. The software used for data analysis were AMOS23 and SPSS23.Results: The results showed that perception the quality of tourism has a significant effect on the environmentally responsible behavior of sports tourists; perception the quality of tourism has a significant effect on attachment to the place of sports tourists; Attachment to the place has a significant effect on the environmentally responsible behavior of sports tourists and attachment to the place mediates the effect of understanding the quality of tourism on the environmentally responsible behavior of sports tourists.Conclusion: In order to strengthen the responsible behavior of sports tourists and also increase the attachment to the place, it is better that the management of tourist attractions in general and the officials in Alangdareh Forest Park in particular try to provide services and raise the desired level of quality. In this way, they encourage sports tourists to behave in an environmentally responsible manner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Quality Perception
  • Tourism
  • Environmentally Responsible Behavior
  • Attachment to Place
  • Alangdareh Forest Park