نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی؛ اردبیل، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی گروه مدیریت ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

10.22059/jsm.2023.356101.3120

چکیده

مقدمه:

ورزش‌حرفه‌ای از جمله عوامل حیاتی در توسعه صنعت ورزش در کشورهای مختلف است. حرکت به سمت توسعه در این پیچیدگی‌ها، بدون داشتن برنامه‌ای که بتواند از پس پیچیدگی‌ها و تغییرات محیطی برآید، مقدرو نیست.

روش پژوهش:

از آنجایی‌که ورزش حرفه ای، دارای متولّیان، بازیگران کلیدی و ذینفعان متعدّدی است، در این پژوهش با استفاده از نرم‌افزار آینده‌پژوهی مک‌تور، میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بازیگران کلیدی بر یکدیگر و همچنین شناسایی موضع هر یک از بازیگران نسبت به اهداف، حوزه ورزش حرفه ای مورد بررسی قرار گرفت و استراتژی‌های مناسب ارائه گردید. 12 نفر از خبرگان مدیریت ورزشی که به‌صورت کاملاً هدفمند انتخاب شده بودند، ماتریس‌های بازیگر – بازیگر و بازیگر – اهداف را تکمیل نمودند. از نرم افزار مکتور جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید.

یافته ها:

ارتباط و فاصله هر کدام از بازیگران و اهداف مشخص گردید که رسانه با تسهیل رویه های بین المللی برای بازیکنان و مربیان و باشگاها نزدیک است. دولت و نهاد های متولی برای تسهیل سرمایه گزاری و نمایندگی سازمان های بین المللی، واسطه ها برای کنشگری ورزش، اسپانسر ها نقش آفرین در سیاست گزاری کلان و وزارت ورزش و جوانان، مدیران عامل، مربیان و بازیکنان، کادر اجرایی، افراد قدرتمند و مدیران صنعتی برای حمایتهای مالی، نقش آفرینی در صنعت ورزش و مطالبه گری برای افکار عمومی نزدیک‌اند.

نتیجه گیری:

با توجه به دستاوردهای کلی پژوهش به نظر می رسد اگر بازیگران کلیدی نقش موثر خود را متناسب با اهداف بازی نمایند می توان شاهده ارتقاء برند و عملکرد باشگاه‌های حرفه‌ای بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis the Role of Key Players on the Goals of Iranian Professional Sports Through MACTOR

نویسندگان [English]

  • zahra sohrabi 1
  • Mehrdad moharramzadeh, 2
  • Abbas Naghizadeh-Baghi 3
  • Nasrin Azizian Kohan 3

1 PhD Student Sports Management, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.

2 Professor of Sports Management, Department of Sports Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.

3 Associate Professor, Department of Sports Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Professional sports are among the vital factors in the development of the sports industry in different countries. Moving towards development in these complexities, without having a plan that can cope with complexities and environmental changes, is not destined.

Methods: professional sports has multiple trustees, key players and stakeholders, in this research, using McToor future research software, the degree of influence and effectiveness of key players on each other, as well as identifying the position of each player in relation to the goals of the field of professional sports was investigated and suitable strategies were presented. 12 sports management experts who were selected in a completely objective manner, completed the actor-actor and actor-goals matrices. Mector software was used for data analysis.

Results: the relationship and distance of each of the actors and goals was determined that the media is close by facilitating international procedures for players, coaches and clubs. Government and custodian institutions to facilitate investment and representation of international organizations, mediators for sports activism, sponsors who play a role in macro-politics and the Ministry of Sports and Youth, CEOs, coaches and players, executive staff, powerful people and managers An industry for financial support, playing a role in the sports industry and demanding for public opinion are very close.

Conclusion: According to the general achievements of the research, it seems that if the key players play their effective role in accordance with the goals, we can witness the promotion of the brand and performance of professional clubs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Actors
  • Clubs
  • Goals
  • Foresight
  • Professional sport