نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه بروجرد

2 دانشگاه

3 تربیت بدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

10.22059/jsm.2022.348026.3016

چکیده

هدف از این تحقیق طراحی مدل تصمیم‌گیری اخلاقی بازیکنان فوتبال بود. پژوهش حاضر از منظر پارادایم، تفسیری؛ از منظر شیوه، کیفی و از منظر استراتژی، نظریه داده بنیاد رهیافت گلیزر بود و در آن از مصاحبه برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. جامعۀ آماری این پژوهش را بازیکنان لیگ‌برتر فوتبال مردان و زنان تشکیل می‌دادند. جهت نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد و نمونه‌گیری تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه پیدا کرد، براین مبنا تعداد 15 مصاحبه انجام گرفت. جهت بررسی کیفیت و اعتباربخشی به نتایج پژوهش از معیارهای ارزشیابی لینکلن و گابا (1985) شامل معیارهای اعتبار، انتقال، قابلیت اعتماد و تأییدپذیری استفاده شد. و به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از سه فرایند همپوش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری نظری استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد تصمیم‌گیری اخلاقی در بین بازیکنان فوتبال یک فرایند هفت مرحله‌ای است که شروع آن با درک اخلاقی و پایان آن با پیامدهای تصمیم‌گیری است. همچنین مشخص شد عوامل فردی، شرایط موقعیتی و عوامل محیطی فرهنگی بر تصمیم-گیری مؤثر هستند و سرانجام اینکه رابطه بین تصمیم و پیامد آن با کاربست راهبردهای مقتضی تعدیل می‌شود. . بر این اساس به مسئولان و مدیران سازمان‌ لیگ، فدارسیون فوتبال، باشگاه‌های ورزشی و نهادهای فرهنگی مربوطه پیشنهاد می‌شود که هم‌‌افزایی و شبکه‌سازی آموزش، ترویج اخلاق‌مداری، تنبیه و نهادینه‌سازی را به مثابه راهبردهای ارتقاء تصمیم‌گیری اخلاقی در دستور کار خود قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing ethical decision making model of football players using grounded theory

نویسندگان [English]

  • ayoub sang sefidi 1
  • keyvan sabani mokhdam 2
  • esmail sarifian 3

1 ph.d student

2 danes

3 k

چکیده [English]

The purpose of this research was to design the ethical decision making model of soccer players. The present research is from the point of view of paradigm,from the point of view of method, qualitative and from the point of view of strategy, grounded theory was Glazer's approach and in it interviews were used to collect information. The statistical population of this study was made up of men's and women's top league football players. For sampling purposeful sampling method was used and sampling continued until the theoretical saturation limit was reached, therefore 15 interviews were conducted. Lincoln and Guba (1985) evaluation criteria were used to check the quality and accreditation of the research results, including the criteria of validity, transferability, reliability and verifiability. And in order to analyze the data, three overlapping processes of open coding, axial coding and theoretical coding were used. The findings of the research showed that ethical decision-making among football players is a seven-step process that begins with ethical understanding and ends with decision-making consequences. It was also found that individual factors, situational conditions, and cultural environmental factors are effective on decision-making, and finally, the relationship between the decision and its outcome is moderated by the application of appropriate strategies. . Based on this, it is suggested to the officials and managers of league organizations, football federations, and sports clubs and related cultural institutions that synergy and networking of education, promotion of ethics, punishment and institutionalization as Put strategies to promote ethical decision-making in their agenda

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical decision-making
  • unethical decision-making
  • professionalization
  • football sport
  • result orientation