نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 .دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان

چکیده

بهینه‌شدن اقدامات داوطلبان در رویدادهای ورزشی می‌تواند کمک بزرگی به برگزاری بهتر و اثربخش‌تر ‌رویدادها کند، از این رو هدف این تحقیق، بهینه‌سازی رفتار داوطلبی در رویدادهای ورزشی بود. تحقیق توصیفی از نوع تحلیلی بود که به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری کلیه افراد خبره و متخصص در حوزه داوطلبی (مدیران صاحب تجربۀ کار با داوطلبان و اساتید دانشگاه) بودند. روش نمونه‌گیری هدفمند بود. در این تحقیق ضمن مطالعۀ اسناد و مدارک معتبر در حوزۀ داوطلبی، 94 معیار در بهینه‌سازی رفتار داوطلبی در رویداد‌های ورزشی شناسایی شد. با استفاده از نظرخواهی از مشارکت کنندگان در تحقیق، 16 معیار موثر در بهینه سازی رفتار داوطلبی تعیین که در نهایت با کاربرد روش دلفی با دو تکرار، 9 معیار نهایی مشخص شد. در ادامه بر اساس روش بهترین ـ بدترین وزن معیارها تعیین گردید. براین اساس، مدل بهینه‌سازی رفتار داوطلبی مبتنی بر رویکرد سناریونویسی با در نظر گرفتن زمان و بودجه به عنوان عوامل محدود کنندۀ انتخاب معیارها ارائه شد. بر این اساس 5 سناریو در شرایط متفاوت بودجه‌ای و زمانی ارائه و نتایج حاصل از حل مدل با استفاده از نرم افزار GAMS مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Optimizing volunteering behavior in sport events

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Kameli 1
  • Ahmad Ali Asefi 2

1 PhD student in Sports Management, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor of sport management at University of Isfahan

چکیده [English]

Optimizing the actions of volunteers in sport events would be a great help to organize better and more effective events. Therefore, the purpose of this study was to optimize volunteering behavior in sport events. This study was descriptive – analytical which was applied in the field and operational in terms of purpose. The statistical population was experts in the field of volunteering (experienced managers with volunteers and university professors). The sampling method was purposive. In this study, while studying valid certificates and documents in the field of volunteering, 94 criteria were identified in optimizing volunteering behavior in sports events.16 effective criteria were identified in optimizing volunteering behavior and finally, 9 basic criteria were identified by Delphi Method with two repetitions. Then, criteria were determined based on the Best – Worst Method. Regarding that, the model of optimizing volunteering behavior was provided considering time and budget as limitative factors for criteria selection. Finally, 5 scenarios were provided in different budget and time situations and the result of solving the model was acquired by using GAMS software. Thus, sport events managers can participate in the optimization of volunteering behavior and the overall efficiency and effectiveness of the event, considering the scenarios presented in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Budget
  • Mathematical model
  • Scenario Writing
  • Time
  • Volunteering