نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز و تهران، تبریز و تهران. ایران

2 دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت شنا در سلامتی جسمی، روحی، نشاط جامعه و همچنین جنبه درمانی آن، و با در نظر گرفتن اهمیت ویژه مطالعه در حیطه اماکن آبی، محققان به ارائه رهنمودهایی، جهت فعالیت ایمن اماکن آبی کشورمان در دوران پاندمی ویروس کرونا و پساکرونا پرداختند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر جستجوی داده ها کیفی و با رویکرد مرور سیستماتیک و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی از نوع تحلیلی و از نظر زمانی به صورت مقطعی بود. در این مطالعه مقالات علمی پژوهشی نمایه شده در پایگاه های اطلاعاتی معتبر، که در ارتباط با اماکن آبی و کووید-19 بود، به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند. یافته ها نشان داد که ضدعفونی کردن صحیح آب استخرها مطابق با استاندارد ها، ویروس کرونا را غیر فعال می کند. همچنین متولیان اماکن آبی با رعایت پروتکل های بهداشتی مانند رعایت استانداردهای میکروبیولوژیکی آب، استانداردهای سیستم تهویه و ضدعفونی کردن محیط و تجهیزات، و با گماردن ضابطان یا اپراتورهای اجرای شیوه نامه های بهداشتی و زیر نظر مراکز بهداشت، می توانند زمینه ای فراهم آورند تا منجر به فعالیت مجدد و ایمن استخرهای کشورمان در دوران پاندمی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Practical guidelines for aquatic venues during the Corona and Post-Corona pandemic

نویسندگان [English]

  • Fariba Askarian 1
  • masoumeh dehghan 2
  • Ehsan Mohammadi Torkamani 3
  • Amin Dehghan Ghahfarokhi 3

1 Fariba Askarian. Associate Professor, Sports Management, Department. Faculty of Physical Education and Sport Science, University of Tabriz and Tehran,.Tabriz and Tehran. Iran

2 Masoumeh Dehghan. Student of Sport Management Department. Faculty of Physical Education and Sport science, University of Tehran. Tehran. Iran

3 Ehsan Mohammadi Torkamani. Assistant Professor, Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Science, University of Tehran, Iran

چکیده [English]

Due to the importance of swimming in the physical, mental h and vital health of society, as well as its therapeutic aspect, and considering the special importance of study in the field of water sites, researchers provided guidelines for safe operation of water sites in our country during the Corona and post-corona pandemic. The current study, is applied in terms of purpose, in terms of researching for qualitative data and with a systematic review approach and in terms of the method of data collection a description of the analytical type and it was cross-sectional in terms of time. In this study, scientific research articles displayed in reputable databases related to water sites and Covid-19 were considered as a statistical population. Findings revealed that there is no evidence that Covid-19 was transmitted to human through swimming pool's water. also beneficiaries of water sites with observance of hygienic protocols such as, observing microbiological standards of water, the standards of ventilation system and disinfection of the environment and equipment, and by appointing officers or operators to implement hygienic procedures and under the supervision of the of Health center, can provide a basis to lead to reactivation and safety of water sites in our country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safety of water sites
  • Coronavirus pandemic
  • post-corona
  • Physical activity
  • Aqua venue management