نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج،، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 مرکز تحقیقات مراقبت های بالینی و ارتقای سلامت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج ایران

3 استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

4 عضوء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرج

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تدوین مدل بازی جوانمردانۀ مالی باشگاه‌های فوتبال ایران انجام شد. روش‌شناسی این تحقیق از نوع کیفی و روش داده‌بنیاد بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی مدیران، اساتید و محققان، قانون‌گذاران، کارگزاران بازیکنان و مربیان تشکیل می‌دهند. نمونه‌گیری به صورت نظری و با استفاده از روش قضاوتی و هدفمند تا رسیدن به حد کفایت و اشباع نظری ادامه پیدا کرد. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش، مصاحبه عمیق نیمه‌ساختاریافته بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از سه فرایند کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی استفاده شد. بعد از تحلیل و بازنگری کدهای محوری، 25 مقوله نهایی در قالب مدل پارادیمی داده‌بنیاد به صورت شرایط علی، زمینه‌ای، مداخله‌گر، استراتژی‌ها و پیامدها یکپارچه شدند و مدل نهایی تحقیق ارائه گردید. در نهایت اینکه، اجرای قانون بازی جوانمردانۀ مالی در صورت عدم همراهی و همکاری نهادهای حاکمیتی امری بسیار دشوار و تا حدی غیرممکن است؛ بر اساس نتایج تحقیق مهم‌ترین اقدام این نهادها بسترسازی مناسب برای اجرای بازی جوانمردانۀ مالی در لیگ است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Financial fair play: An effective tool to get out of the financial problems of Iranian football clubs

نویسندگان [English]

  • Alireza Emamifar 1
  • Hossein Abdolmaleki 2
  • Mahvash Noorbakhsh 3
  • Abbas Khodayari 4

1 1- PhD Candidate, department of sport management, Karaj branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

2 Clinical Care and Health Promotion Research Center, Karaj branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.

3 Professor of Islamic Azad University- Karaj branch

4 Department faculty university karaj

چکیده [English]

The aim of this study was to develop a model of financial fair play for Iranian football clubs. The methodology of this research was qualitative and grounded theory Strategy. The statistical population of the study consists of all managers (clubs, league organizations, football federations, inspection organizations and other relevant government agencies), professors and researchers, legislators, player brokers, and coaches. Sampling was done theoretically using a theoretical and purposeful method. The research sampling continued until the theoretical adequacy and saturation. The data collection tool in this study was in-depth semi-structured interviews to help discover concepts and better saturation of categories. To analyze the data, three overlapping processes were used in the process of analyzing the theory of fundamental conceptualization, namely open coding, axial coding and selective coding. After analyzing and reviewing the core codes, the final 25 categories were integrated in the form of a data-based paradigm model in the form of causal, contextual, intervening, strategies and consequences, and the final research model was presented. In this model, the categories of government of Iranian clubs; Weak financial knowledge of club managers; Lack of strategic thinking;

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial
  • Fair Play
  • Club Management
  • Financial Management
  • Sports
  • Grounded Theory