نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تبیین وضعیت امنیت زیرساخت های ورزشگاه های فوتبال ایران با تاکید بر وضعیت استفاده از فناوری در آنهاست. پژوهش حاضر کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، متخصصان و صاحب نظران برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور بودند که در مجموع 120 نفر به پرسشنامه تعدیل شده امنیّت ورزشگاه‌های فوتبال فرجی (1393) پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی، آزمون تی تک نمونه‌ای و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. طبق نتایج، زیرساختار ورزشگاه (t= 8/82 و 0/05>p) از عوامل مهم تأمین امنیت استادیوم‌های فوتبال می‌باشد و فناوری (t= 10/81 و 0/05>p) و طراحی و ساخت ورزشگاه (t= 9/27 و 0/05>p) به ترتیب با بارهای عاملی 0/84 و 0/75 دو عامل فرعی مربوط به زیرساختار هستند که در ایجاد امنیت استادیوم‌ها مؤثر می‌باشند. . طبق نتایج وضعیت زیرساختار و فناوری پایین تر از حد متوسط و عامل طراحی و ساخت در حد متوسط ارزیابی شدند. لذا وضعیت زیرساختارهای ورزشگاه‌های فوتبال کشور از نظر فناوری، از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و پیشنهاد می‌شود به وضعیت طراحی و ساخت ورزشگاه‌های فوتبال و استفاده از فناوری‌های پیشرفته در ساخت، کنترل و اداره آن‌ها، توجه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explanation the Security Status of the Infrastructures of Iranian Football Stadiums with Emphasis on Technology

نویسندگان [English]

  • Tohid Abdali
  • Mohammad Reza Esmaeili
  • Zinat Nikaeen

Department of Sport Management, Central Tehran Branch of Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to evaluation the security status of the infrastructures of Iranian football stadiums with emphasizing the use of technology in them. The present study is applied - descriptive and correlational. The statistical population of the study was the experts in holding the matches of the Iranian Football Premier League, who in total, 120 people answered the modified questionnaire on the security of football stadiums by Faraji (2014). Data was analyzed by using descriptive statistics, one-sample T-test (p≤ 0.05) and confirmatory factor analysis (CFA) methods. According to the results, stadium infrastructure (p< 0.05 and t = 8.82) is one of the important factors in securing football stadiums and technology (p< 0.05 and t = 10.81) and stadium design and construction (p< 0.05 and t = 9.27) with factor loads 0.84 and 0.75, respectively, are two sub-factors related to infrastructure that are effective in creating stadium security. According to the results, the status of infrastructure and technology factors were lower than average and the factor of design and construction evaluated as average. Therefore, the condition of the infrastructure of the country's football stadiums in terms of technology is not appropriate and it is suggested to pay attention to the design and construction of football stadiums and the use of advanced technologies in their construction, control and management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport Security
  • Infrastructure
  • Design
  • Technology
  • Stadium