نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

4 استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تأثیر بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد شرکت‌ها با نقش میانجی قابلیت‌های بازاریابی ورزشی در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران می‌باشد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی با رویکرد مدل معادلات ساختاری معادلات ساختاری و بر اساس زمان، حال‌نگر، ازنظر هدف کاربردی و به لحاظ جمع‌آوری اطلاعات میدانی می‌باشد. جامعه آماری شامل مدیران شرکت‌های تولیدکنندۀ لوازم ورزشی استان تهران می‌باشد (75 نفر). نمونه آماری به صورت کل‌شمار، انتخاب شد (75 نفر) که از این تعداد، 63 نفر به پرسشامه‌های پژوهش پاسخ دادند. ابزار اندازه‌گیری از سه پرسشنامه بازاریابی الکترونیکی فلاحی (1399)، قابلیت‌های بازاریابی آثاهن و گیما (1994) و عملکرد شرکت پرتوسا ارتگا و همکاران (2010) استفاده شد. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد شرکت‌ها در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران با نقش میانجی قابلیت بازاریابی تأثیر دارد؛ بنابراین مدیران با استفاده از بازاریابی الکترونیکی و توسعه قابلیت‌های بازاریابی می توانند به عملکرد بهتر در صنعت ورزش دست پیدا می‌کنند. لذا پیشنهاد می‌شود مدیران شرکت‌های تولیدی ورزشی با اجرای بازاریابی الکترونیکی و توجه به قابلیت‌های ورزشی، زمینه بهبود عملکرد خود را بیش از پیش ارتقاء دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the mediating role of sports marketing capabilities on the relationship between e-marketing and companies' performance in the manufacturing sector of Iran's sports industry

نویسندگان [English]

  • Mostafa Fallahi 1
  • Mehdi kohandel 2
  • Seyed Neamat khalifeh 3
  • Mahvash Noorbakhsh 4

1 Ph.D. Student of Sports Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

2 Associate Professor of Department of Sport Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

3 Assistant Professor of Department of Sport Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

4 Professor of Department of Sport Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is the effect of e-marketing on the performance of companies with the mediating role of sports marketing capabilities in the manufacturing sector of Iran's sports industry. The present study is a descriptive correlation in the form of structural equations and based on time, retrospective, in terms of applied purpose, and in terms of collecting field information. The statistical population includes all managers of companies producing sports equipment in Tehran province (75 people). The statistical sample was selected according to Morgan table and available randomly (63 people). The measurement tools were three questionnaires of Fallahi e-marketing (2020), marketing capabilities of Ashan and Gima (1994) and performance of Pertosa Ortega et al. (2010). The results of structural equations showed that e-marketing has an effect on the performance of companies in the manufacturing sector of Iran's sports industry with the mediating role of marketing capability. Therefore, managers achieve higher performance by using e-marketing and marketing capabilities. Therefore, it is suggested that the managers of manufacturing companies increase the performance of their company by implementing e-marketing and paying attention to sports capabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Production Department
  • Electronic Marketing
  • Marketing Capability
  • Corporate Performance
  • Sports Industry