مدل رگرسیونی قدرت برند و وفاداری مشتریان در ورزش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران

2 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران

3 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

هدف تحقیق بررسی مدل قدرت برند و وفاداری مشتریان ورزشی است. جامعه آماری شامل مشتریان برندهای ورزشی و نمونه آماری تصادفی، انتخاب شد. 350 پرسشنامه توزیع شد، 340 پرسشنامه بررسی شد. ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه است. روایی توسط تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد. پرسشنامه قدرت برند شامل 5 خرده مقیاس تصویر برند، هویت برند، شخصیت برند، توسعه برند و ارزش برند و پرسشنامه وفاداری مشتریان شامل 3 خرده مقیاس تمایل به خرید مجدد، تمجید و توصیه به دیگران و تمایل به خرید کالاهای جنبی، می‌باشند که گویه ها بصورت 5 گزینه‌ای لیکرت درجه‌بندی گردیدند. روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات شامل تحلیل عاملی تأییدی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه، اطلاعات با استفاده از نرم افزارهای اس-پی-اس-اس و لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. ضریب همبستگی بین قدرت برند با وفاداری مشتریان در سطح اطمینان 99% معنی‌دار است. بیشترین همبستگی بین ارزش برند و تمایل به خرید مجدد و کمترین بین تصویر برند و تمایل به خرید کالاهای جنبی گزارش شد. ضریب همبستگی چندگانه بین قدرت برند و وفاداری مشتریان معنیدار است. ضریب تبیین تعدیل شده 547/0 است. نتایج تمامی شاخص‌ها در حد بسیار مطلوب است و مدل برازش مطلوبی دارد که بیانگر همسو بودن گویه‌ها با سازۀ نظری است.

کلیدواژه‌ها