مرور نظام مند مطالعات حوزه ورزش زنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده تربیت بدنی دانشجوی دوره دکتری

چکیده

روش تحقیق توصیفی، از نظر مسیر اجرا، تحلیل محتوا و از نظر جمع آوری اطلاعات، اسنادی است. جامعه آماری تحقیق (1157=N)، پایان نامه ها، رساله ها، طرح های پژوهشی و مقالات چاپ شده در حوزه ورزش زنان از سال 1380 تا 1394 بود. ابزار مورد استفاده در تحقیق شامل یک برگه کدگذاری شده بود برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی در سطح معنی داری 05/0≤ P استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بیشتر تحقیقات انجام شده درحوزه ورزش زنان درطی سالهای 1390 تا 1394 انشتار یافته اند (6/68 درصد). کل تحقیقات انجام شده در خصوص ورزش زنان در فاصله سال های 1380 تا 1394 به تعداد 1157 سند بوده است که از این تعداد، (7/85 درصد) از اسناد را مقالات به خود اختصاص داده اند. به نظر می رسد که در مورد پوشش موضوعی تحقیقات انجام شده درحوزه ورزش زنان، در زمینه توجه به مولفه ها و رشته های ورزشی مختلف و همچنین روش شناسی و ابزار تعادل وجود ندارد و پیشنهاد می شود با توجه به اهمیت هر یک از این مولفه ها در کشور و نیاز تحقیقی در آنها،‌ مورد استقبال و توجه نویسندگان قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها