دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 481-635 (مهر و آبان) 
2. طراحی مدل تبعیض در تیم‌های ورزشی (با استفاده از نظریۀ داده‌بنیاد)

صفحه 495-510

رسول نوروزی سید حسینی؛ کیوان موسوی چشمه کبودی؛ فروغ فتاحی مسرور