دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، پاییز 1390، صفحه 1-170 (نشریه مدیریت ورزشی) 

شماره‌های پیشین نشریه