طراحی مدل معادلات ساختاری ارتباط هوش سازمانی با عملکرد سازمانی در کارشناسان سازمان ورزش شهرداری تهران: نقش میانجی فرایند استقرار شش سیگما

احمد محمودی؛ بهرام یوسفی؛ علی خزائی؛ ستاره اسکندری

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 133-154

https://doi.org/10.22059/jsm.2017.235794.1868

بررسی تأثیر مدیریت راهبردی منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی سرمایۀ انسانی در دانشکده‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های دولتی تهران

سیدمحمد میرکمالی؛ مهدی صحرائی بیرانوند؛ یونس رومیانی

دوره 8، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 453-465

https://doi.org/10.22059/jsm.2016.59310