تاثیر مسئولیت اجتماعی باشگاه پرسپولیس بر رفتارهای حمایتی با نقش میانجی نگرش هواداران: نقش تعدیل گر عدالت اجتماعی

شاهو زمانی دادانه؛ محمدرضا اسمعیلی؛ علی زارعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1400

https://doi.org/10.22059/jsm.2021.300950.2454