نویسنده = �������������� ��������
تحلیل زمینه‌های ایجاد و توسعه کسب و کار در صنعت ورزش و تبیین عومل تسهیل‌گر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

مریم سرپیرا؛ رحیم نجف زاده؛ جعفر برقی مقدم؛ حمید جنانی